HELIGA RUM

Göteborg -en stad med många religion  


ISBN: 978-91-88453-47-1

Antal sidor: 93


Boken ställer frågor om religionens roll i dagens sam-hälle, där bilderna åskådliggör människors gemen-samma längtan efter hopp och helighet.  Syftet med Heliga rum är att öka kunskapen om egna och andras religiösa traditioner. Bilderna inbjuder till ett samtal kring hur religionernas närvaro i Göteborg har präglat staden och dess invånare.  

Runt om i Göteborg finns över hundra olika trossamfunds rum. Boken och utställningen Heliga rum ställer frågor om religionens roll i dagens samhälle, där bilderna åskådliggör människors gemensamma längtan efter hopp och helighet. 


Syftet med Heliga rum är att öka kunskapen om egna och andras religiösa traditioner. Bilderna inbjuder till ett samtal kring hur religionernas närvaro i Göteborg har präglat staden och dess invånare.  


Många av gudstjänstlokalerna är välkända, andra mer  okända. En del lokaler är asketiska, andra är rikt utsmyckade. Vissa rum är mycket synliga, andra är mer dolda. 


Genom kunskap kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas. Heliga rum blir ett led i en ökad dialog och samverkan.